Meniu
Susitikime kalbėta apie paramą smulkiesiems ūkiams

Vakar Vilkaviškio rajono savivaldybės salėje vyko Žemės ūkio skyriaus organizuota ūkininkų sueiga. Jos metu ūkininkams pristatyta valstybės parama smulkiems kiaulių augintojams, kalbėta apie paramą smulkiesiems ūkiams.  

Sueigoje dalyvavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Gediminas Gvazdaitis, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės paramos administravimo skyriaus vedėja Marija Dulinskienė, Žemės ūkio skyriaus specialistai.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas G. Gvazdaitis supažindino su afrikinio kiaulių maro plitimo perspektyvomis bei biosaugos reikalavimais smulkių kiaulių ūkių laikytojams.

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bindokaitė paminėjo, kad savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą nuo kovo 4 d. iki balandžio 3 d. smulkieji kiaulių augintojai gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti.

Parama įsigyjant ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules) skiriama asmenims, kurie 2018 metais nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių ir visas jas paskerdė, sunaikino arba jos nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro. Pareiškėjai turi įsipareigoti ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus. Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 2 tūkst. Eur vienam pareiškėjui, ūkinių gyvūnų (išskyrus kiaules) įsigijimo išlaidų. Parama galima pasinaudoti keturiais etapais, neviršijant bendros 2 tūkst. Eur paramos sumos.

Paraiškas pateikti galės ir tie kiaulių laikytojai, kurie tiesiog nusprendė ar dar nuspręs atsisakyti trejus metus auginti kiaules. Paramą galės gauti asmenys, kurie 2019 m. sausio mėnesį laikė nuo 1 iki 100 kiaulių ir laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos visas jas yra paskerdę ar nugaišinę. Sąlygas atitinkantiems pareiškėjams bus mokama 100 Eur išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

Nusprendusiems kiaulių laikymo neatsisakyti,  rekomenduojama pasinaudoti iki 900 Eur siekiančia parama. Ji skirta iki paraiškos pateikimo dienos laikiusiems nuo 1 iki 100 kiaulių. Už šias lėšas bus kompensuojamos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidos.

J. Bindokaitė pristatė ir dalinį palūkanų kompensavimą už trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus. Pagal taisykles, dalinis palūkanų kompensavimas teikiamas kaimo vietovėse veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio gamyba ir imantiems kreditus ar kredito linijas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, t. y. kuras, trąšos, augalų apsaugos priemonės, dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.)., pašarai ir (ar) jų priedai, medžiagos, skirtos pašarams ruošti, žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys, biologinis turtas, veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.). Ūkio subjektams kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito pasirašymo dienos. Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 6 proc.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės paramos administravimo skyriaus vedėja  Marija Dulinskienė išsamiai pristatė paramą smulkiesiems ūkiams. Ji pabrėžė, jog paramos suma – 15 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.

 

Žemės ūkio skyrius