Meniu
Iškilmingai paminėtas Vilkaviškio katedros atstatymo dvidešimtmetis

Liepos 8 d. Vilkaviškyje iškilmingai paminėtas Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros konsekracijos dvidešimtmetis. Iškilmingose Šv. Mišiose pasveikinti Vilkaviškio katedros statytojai, Vilkaviškio vyskupijos vyskupai, šioje katedroje tarnavę kunigai, pagerbtas katedros statybos iniciatorius, savo pastangomis bei besąlygišku atsidavimu daug prisidėjęs prie sėkmingų statybos darbų įgyvendinimo, Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis.

Iškilmėms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge meldėsi Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis, kelios dešimtys Vilkaviškio dekanato parapijų ir svečių kunigų.

Iškilmėse dalyvavo Savivaldybės meras Algirdas Neiberka, jo pavaduotojas Kazys Kiaulakis, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė, Seimo nariai Algirdas Butkevičius ir Juozas Olekas, gausus būrys svečių ir parapijos tikinčiųjų.

Tikroji katedros konsekracijos diena yra liepos 11-oji. Prieš 20 metų buvo baigta statyti ir pašventinta ši didinga Dievo šventovė. Senąją Vilkaviškio katedrą nugriovė sovietinė valdžia. Vilkaviškio vyskupijai atgavus pilną savarankiškumą, nuspręsta statyti naują katedrą ant senosios pamatų. Tai buvo nelengvas darbas, nes senasis katedros projektas nebuvo išlikęs.

Katedros statybą ir įrengimą daugiausia organizavo dekanas Vytautas Gustaitis ir patys miestelio gyventojai. Tai – labai geras aktyvios bendruomenės sutartinio veikimo pavyzdys, tad dvidešimtmečio minėjime netrūko gražių prisiminimų, dvasinės šviesos, džiaugsmo, mielos bendrystės.

Iškilmingose Šv. Mišiose pamokslą sakė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Vilkaviškyje augęs Vyskupas prisiminė šios katedros statybos pradžios bei iškilimo istoriją. Pasak jo, jam būnant vaiku visada buvo keista, kad toks didelis miestas, turi tokią mažą bažnyčią. Vėliau, atstačius katedrą, suprato, kad ne dydis yra svarbu. Vyskupas pabrėžė, kad katedros statybos nesibaigia sienų pastatymu – dar daug darbo reikia įdėti, kad būtų pastatyta dvasinė bažnyčios bendruomenė. Čia jis paminėjo katedroje tarnavusius kunigus, Vilkaviškio vyskupijai vadovavusius vyskupus, o ypač prelatą Vytautą Gustaitį.  Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras A. Poniškaitis linkėjo, kad Vilkaviškio katedra visada jungtų ir vienytų tikinčiųjų bendruomenę.

Po pamokslo ir visuotinės maldos per katedrą nusitiesė ilga atnašų procesija. Katedros konsekracijos dvidešimtmečio proga dovanų atnešė po šios katedros pastatymo pirmieji joje pakrikštyti, Pirmąją Komuniją priėmusieji tikintieji, pirmoji šeima joje priėmusi Santuokos sakramentą, taip pat dovanų atnešė katedros statytojai, Vilkaviškio dekanato šeimos centro nariai. Tos dovanos – tai padėka Dievui už gausias malones statybų metais bei jau konsekruotos katedros gyvavimo laikotarpiu. Procesijos pradžioje neštas šventintas vanduo, aukoti komunikantai, šv. Mišių vynas ir aliejus, šventinta duona, žvakės ir kt.

Šv. Mišioms pasibaigus prel. Vytautas Gustaitis pakvietė visus sudalyvauti Vilkaviškio vyskupijos globėjo šventojo Antano Paduviečio altorėlio pašventinime, kuris įrengtas katedros dešiniojoje navoje, konsekracijos dvidešimtmečio proga.  Altorėlio pašventinimui vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, o Vilkaviškio dekanas prelatas V. Gustaitis į jį sudėjo šventojo Antano Paduviečio relikvijas.

Meras A. Neiberka, sveikindamas visus konsekravimo dvidešimtmečio proga, pasidžiaugė, kad Katedros statyboje dirbo ne kokie rinktiniai žmonės, bet tie, kurie patys atėjo, tie, kurie savo rankomis, savo jėgomis norėjo prisidėti. Meras išreiškė didžiausią pagarbą šiems žmonėms, padėkojo parapijos sielai – dekanui V. Gustaičiui, kurio iniciatyvos ir sėkmingų pastangų dėka mes visi galime susirinkti šiuose Dievo namuose. Taip pat padėkojo ir gėlėmis pasveikino Vilkaviškio katedros pamatuose pirmąjį akmenį įmūrijusį, vėliau ją konsekravusį Vilkaviškio vyskupą emeritą Juozą Žemaitį. Visus Mero padėkos žodžius lydėjo garsūs tikinčiųjų plojimai.

Katedros konsekracijos dvidešimtmečio proga dekaną V. Gustaitį pasveikino tikinčiųjų vardu kalbėjusi Vilma Balandienė. Taip pat padėkota visiems iškilmėse dalyvavusiems vyskupams, jiems buvo įteiktos gėlės.