Meniu
Informacija apie 2019 m. rugpjūčio 23 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. rugpjūčio 23 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 56 klausimais – pakeista aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių sąmata, patvirtintas 2019 metų biudžeto pakeitimas, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdžio pradžioje, dalyvaujant Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovei Aistei Žilinskienei, priesaikos žodžius tarė naujoji Tarybos narė – Nijolė Liaudinskienė. Jai Tarybos nario mandatas atiteko po to, kai iš Tarybos pasitraukė Kazys Kiaulakis.

Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius liepos ir rugpjūčio mėnesiais šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

 

Kostui Janulaičiui suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas

Tarybos posėdyje pritarta siūlymui Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardą suteikti kraštiečiui Kostui Janulaičiui. Šio žmogaus nuopelnai Vilkaviškio kraštui yra neabejotini. K. Janulaitis pirmasis rajone ėmėsi steigti Atgimimo Sąjūdžio grupes ir propaguoti Sąjūdžio idėjas, jis buvo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 1-ojo suvažiavimo delegatas ir dalyvis. K. Janulaitis pirmasis Lietuvoje organizavo Lietuvos patriarcho Jono Basanavičiaus tėviškės tvarkymo darbus. Kasmet organizavo žmones vykti į šią sodybą, iškelti tautinę vėliavą, paminėti Vasario 16-ąją ir dr. Joną Basanavičių. Be to, K. Janulaitis pirmasis iškėlė idėją pastatyti paminklą dr. J. Basanavičiui. Jo suburtos grupės iniciatyva surinktos lėšos paminklui Vilkaviškyje pastatyti.

Šis žmogus daug dirbo viešinant ir įamžinant Budavonės miške nužudytų trijų kunigų atminimą: surado nužudymo vietą, surinko gausybės liudininkų parodymus, išaiškino žudynių aplinkybes. Iniciavo ir rūpinosi sovietmečiu sunaikinto paminklo atstatymu. Taip pat sudarė ištremtųjų žmonių sąrašus, rinko žinias apie jų likimus. Jis iniciavo paminklo Tremtiniams ir bolševizmo aukoms pastatymą prie Vilkaviškio viešosios bibliotekos.

Be to, K. Janulaičio suburta iniciatyvinė grupė surinko lėšas ir rūpinosi, kad būtų atstatytas Lietuvos nepriklausomybės 5-čiui paminėti skirtas paminklas (prie Šv. Kryžiaus bažnyčios).

K. Janulaitis daug dirbo su jaunimu: keliavo po gimtąjį kraštą, ugdė meilę Tėvynei ir jos istorijai.  Tėvynė ir darbas be atlygio jos labui Kostui Janulaičiui yra pagrindinis žmogaus vertės matas.


Patvirtinta „Auksinės krivūlės riterio“ kandidatūra

Patvirtintas sprendimas, kuriuo Bronislavo Politos, Vištyčio seniūnijos seniūno, kandidatūra teikiama Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“. Šis apdovanojimas teikiamas už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.

B. Polita ilgiausiai seniūno pareigas einantis asmuo Savivaldybėje. Seniūnas gerbiamas ir vertinamas vietinių gyventojų. Jo iniciatyva, bendradarbiaujant su rėmėju D. Kazlausku, renovuota Vištyčio gaisrinė, padovanotas gaisrinis automobilis. Jis daug prisidėjo prie Vištyčio malūno išpirkimo iš privataus asmens, taip pat prisidėjo atstatant Vištyčio evangelikų-liuteronų bažnyčią, rekonstruojant Ilgojo kalno memorialą. Seniūnas palaiko glaudžius santykius su kaimyninių šalių seniūnijomis, organizuoja bendrus renginius, bendradarbiauja kultūros srityje. Jo pastangos nukreiptos į tai, kad seniūnija būtų žinoma visoje Lietuvoje ir užsienyje, kad gražiame Vištyčio miestelyje butų gera ir jauku gyventi.

Balsuodami už šį sprendimo projektą keturi opozicijos atstovai susilaikė, visi kiti – pritarė. Daugiau kandidatų į šią nominaciją oficialiai Savivaldybei pateikta nebuvo.

 

Patikslintas mokinių skaičius

Taryba patikslino Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų grupių, klasių ir mokinių skaičių 2019–2020 mokslo metais. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose 2019–2020 m. m. bus 282 klasės / 247 klasių komplektai (kovo mėnesį buvo planuotos 284 klasės / 247 klasių komplektai), o juose mokysis 4259 mokiniai be priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių (buvo planuojama 4299).

Priminsime, kad 2018–2019 m. m. rajono savivaldybės mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose mokėsi 5545 mokiniai (iš jų 4332 – pirmose–dvyliktose klasėse).

Patikslinus skaičius, šiais mokslo metais iš viso rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose yra 5481 mokinys, iš jų – 911 ikimokyklinukų, 311 priešmokyklinukų ir 4259 bendrojo ugdymo programų mokiniai.

Palyginus su praėjusiais mokslo metais, rajono mokyklose bus 11 klasių (10 klasių komplektų) mažiau. Planuojama, kad iš viso rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokysis 64 mokiniais mažiau negu pernai.

 

Kybartų „Ąžuoliukas“ tapo lopšeliu-darželiu

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyriuje nesusidarius reikiamam mokinių skaičiui, nuo š. m. rugsėjo 1 d. nebebus vykdoma pradinio ugdymo programa. Dėl šios priežasties keičiasi įstaigos pavadinimas, keičiami jos nuostatai. Nuo šiol Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ bus Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, jame nebebus išduodami išsilavinimo pažymėjimai, o mokiniai bus pavėžėjami į Kybartų „Saulės“ progimnaziją.

Pritarta ir Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos struktūriniams pakeitimams. Nesusidarius reikiamam mokinių skaičiui, uždaromas Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų skyrius. Likę trys mokiniai bus pavėžėjami į Klausučių skyrių.


7 rajono mokyklos mokinių maitinimą organizuos savarankiškai

Tarybos nariai patvirtino naują Maitinimo organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą. Nuo 2004 metų visose Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose bendrojo ugdymo programų mokiniams buvo perkama paslauga mokinių maitinimui organizuoti. Tik ikimokyklinių įstaigų ir ikimokyklinių grupių, esančių bendrojo ugdymo mokyklose, mokiniams maitinimą organizavo pačios įstaigos. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. septyniose (Alvito, Keturvalakių, Gižų Kazimiero Baršausko, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklose-daugiafunkciuose centruose, Gražiškių, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijose, Kybartų „Saulės“ progimnazijoje) bendrojo ugdymo mokyklose paslauga nebus perkama, o mokinių maitinimą organizuos pačios įstaigos.


Dar vieną mokyklą pasieks geltonasis autobusiukas

Taryba pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos skirto mokyklinio autobusiuko perėmimui Savivaldybės nuosavybėn. Mokyklinis autobusas paskirtas Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ specialiajai mokyklai vežioti pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurie nepajėgia savarankiškai vaikščioti arba dėl turimų sutrikimų yra nesaugūs kelyje.


Bus tvarkomi Bartninkų bažnyčios griuvėsiai

Taryba pritarė sprendimo projektui, kurio tikslas – Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos paraiškos teikimas finansinei paramai gauti ir daliniam lėšų skyrimui. Šiuo projektu siekiama gauti finansinę paramą Bartninkų bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios liekanų avarinės būklės pašalinimo ir konservavimo darbams atlikti. Paraišką planuojama įgyvendinti pagal Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašą. Planuojamas paraiškos įgyvendinimo laikotarpis – 2020 metai.

Planuojamas darbų atlikimo biudžetas sudaro iki 107 523 Eur, iš jų: programos lėšos sudaro iki 75 266,10 Eur (70 proc.), Bartninkų Šv. Petro ir Pauliaus parapijos – iki 10 752,30 Eur (10 proc.), Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudarys iki 21 504,60 Eur (20 proc.).

 

Vištytyje ketinama steigti senjorų namai

Vertindamas nuolat didėjantį poreikį teikti specialiąsias globos ir priežiūros paslaugas vienišiems, pagyvenusiems žmonėms bei siekdamas sukurti naujas darbo vietas Vištyčio miestelyje, verslininkas, Vilkaviškio garbės pilietis Donatas Kazlauskas kreipėsi į Vilkaviškio rajono savivaldybę su siūlymu kartu steigti viešąją įstaigą „Vištyčio senjorų namai“. Taryba pritarė Savivaldybės, kaip dalininkės, dalyvavimui įstaigos įkūrime ir patvirtino 300 Eur įnašą iš Savivaldybės biudžeto, įstaigos įkūrimui.

Senjorų namus ketinama įkurti buvusiame Vištyčio policijos nuovados pastate – S. Dariaus ir S. Girėno g. 18. Šios patalpos perduotos viešajai įstaigai „Vištyčio senjorų namai“ 5 metų laikotarpiui.

Senjorų namuose bus užtikrinamas kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Atsižvelgiant į senjorų namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, bus stengiamasi užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

 

Gatvių geografinių charakteristikų pasikeitimai

Pritarta Bartninkų, Kybartų, Vilkaviškio kai kurių gatvių geografinių charakteristikų pasikeitimams. Bartninkų seniūnijos Ožkabalių II kaimo gatvei suteiktas Alyvų g. pavadinimas. Patikslintos Kybartų seniūnijos Keturkaimio kaimo teritorijos ribos, t. y. pakeistos Paražnių gatvės geografinės charakteristikos, sutrumpinant gatvę iki gyvenamosios teritorijos ribos. Taip pat patikslintos Vilkaviškio miesto teritorijos ribos, t. y.  pakeistos Mindaugo gatvės geografinės charakteristikos, pratęsiant gatvę iki gyvenamosios teritorijos ribos.

 

Siekiama renovuoti Vilkaviškio viešosios bibliotekos pastatą

Taryba pritarė projekto „Viešosios bibliotekos pastato, Sodų g. 1, Vilkaviškyje, renovavimas, siekiant aukštesnės paslaugų kokybės ir prieinamumo“ įgyvendinimui pagal 2020–2022 m. Valstybės investicijų programą. Šiuo projektu siekiama padidinti kultūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir asortimentą Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams.

 Įgyvendinant projektą planuojama modernizuoti viešosios bibliotekos vidaus patalpas, įsigyti veiklai reikalingą įrangą ir baldus, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.

Planuojamas projekto biudžetas sudaro apie 774 000 Eur, iš jų VIP lėšos sudaro apie 619 000 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos sudarytų apie 155 000 Eur. Projektą planuojama įgyvendinti 2020–2022 metais.

 

Gudkaimio globos namuose padidintas pareigybių skaičius

Gudkaimio globos namai teikia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas seniems ir neįgaliems asmenims bei asmenims su sunkia negalia. Pastaraisiais metais nuolat didėja socialinės globos paslaugų poreikis. Pagal patvirtintus socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų reikalavimus, taikant pareigybių intervalo vidurkį, globos namuose turėtų būti 4 slaugytojo pareigybės. Šiuo metu globos namuose yra 1 vyr. slaugytojo ir 2 slaugytojų pareigybės. Globos namuose iš viso patvirtinta 38,5 etato.

Taryba pritarė sprendimo projektui, kuriuo pareigybių skaičius padidintas iki 39,5 etato. Padidinus pareigybių skaičių, atsiras galimybė įsteigti 1 slaugytojo etatą, dėl ko pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė.

 

Vilkaviškio kultūros centre – naujos pareigybės

Tarybos nariai pritarė naujų pareigybių įsteigimui Vilkaviškio kultūros centre ir padidino didžiausią leistiną pareigybių skaičių šioje kultūros įstaigoje – iki 46,61 etato. Vilkaviškio kultūros centre bus įsteigtos meno vadovo (1etatas) ir choreografinės grupės vadovo (0,25 etato) pareigybės. Įsteigus šias pareigybes siekiama pagerinti sąlygas Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestro veiklai. Taip pat Vilkaviškio kultūros centre bus įsteigta nauja raštinės administratoriaus pareigybė (0,5 etato), kuri reikalinga efektyvesniam koordinavimui ir kontrolei elektroninių paslaugų teikime įstaigos informacinėse sistemose, ir direktoriaus pavaduotojo kultūrinei veiklai pareigybė (1 etatas), reikalinga dėl efektyvesnio Vilkaviškio kultūros centro padalinių ir mėgėjų meno kolektyvų veiklos koordinavimo.

 

Pritarta saulės fotovoltinių elektrinių įrengimui

Vilkaviškio rajono savivaldybėje siekiama didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties pastatuose, prisidedant prie klimato kaitos mažinimo. Taryba pritarė penkiems sprendimo projektams, kuriais bus siekiama gauti finansinę paramą saulės fotovoltinių elektrinių įrengimui. Projektus planuojama įgyvendinti pagal klimato kaitos programą 2019–2020 metais.

Saulės fotovoltinės elektrinės planuojamos įrengti Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, joje planuojamas 60 kW galios įrenginys, kainuosiantis 65, 5 tūkst. eurų, Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje, kur planuojama 74 kW galios elektrinė (iki 76, 9 tūkst. Eur), Vilkaviškio ligoninėje, kur būtų rengiama 50 kW galios fotovoltinė elektrinė už ne daugiau kaip 55, 3 tūkst. eurų ir Kybartų bei Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centruose (pirmajam projektui prireiktų ne daugiau kaip 21 tūkst., antrajam – 97 tūkst. eurų lėšų).

Taryba pritarė, jog prie projektų įgyvendinimo iš Savivaldybės biudžeto būtų skiriama ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti Projektų išlaidų bei būtų užtikrintas netinkamų finansuoti, tačiau Projektams įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurių nepadengia Projektams skiriama parama. Atsakingais už projektų veiklų įgyvendinimą Taryba paskyrė minėtų įstaigų vadovus.

 

Patikslintas Savivaldybės 2019-2021 metų strateginės veiklos planas

Įvykusiame Tarybos posėdyje buvo pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1332, patikslinimui. Patikslinimai atlikti, atsižvelgus į priimtus teisės aktus, kurie turėjo įtakos strateginio veiklos plano programų turiniui, be to, patikslinimai reikalingi užtikrinti tinkamą veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.


Sudarytos komisijos, tarybos, keičiami, siūlomi nariai

Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta Peticijų komisijos sudėtis. Peticijų komisija sudaroma iš 5 narių, iš jų: 3 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai, 1 valstybės tarnautojas ir 1 visuomenės atstovas. Peticijų komisijos nariais patvirtinti: Ramūnas Puodžiūnas (Savivaldybės tarybos narys), Saulytis Kurtinaitis (Savivaldybės tarybos narys), Gedeminas Gudaitis (Savivaldybės tarybos narys), Vilma Kolpakovienė (Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėja), Stasys Matonis (visuomenės atstovas). Komisijos pirmininku paskirtas Saulytis Kurtinaitis.

Tam, kad užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant Bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, posėdyje patvirtinta nauja Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – Taryba). Jos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir rajono bendruomeninių organizacijų. Taryba sudaryta laikantis principo: ne daugiau kaip pusė šios Tarybos narių sudėtį sudaro Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip pusė – bendruomeninių organizacijų atstovai. Taryba sudaryta ir 12 narių. Jos sudėtis: Bernardas Marčiukonis (Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas), Arvydas Šlivinskas (Savivaldybės tarybos narys), Laura Sadauskienė (Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė), Alma Finagėjevienė (Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja), Lina Grygelaitienė (Žemės ūkio skyriaus vedėja), Gintas Bakūnas (Šeimenos seniūnijos seniūnas), Vytautas Brovka (Kybartų bendruomenės tarybos narys), Ramutė Miliauskienė (Vilkaviškio miesto bendruomenės narė), Lina Kružinauskienė (Vilkaviškio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė), Ramūnas Žemaitis (Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas), Virginija Svirupskienė (Gižų kaimo bendruomenės pirmininkė), Neringa Budrevičienė (Ramoniškių kaimo bendruomenės pirmininkė). Ši Taryba tvirtinama 3 metų veiklos laikotarpiui.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Tarybos narys Valdas Kamaitis deleguotas į Marijampolės regiono plėtros tarybą.

Pasikeitus Tarybos narės pavardei pavirtinti pokyčiai Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitete – vietoj „Mavliuda Malibajeva“ įrašant „Mavliuda Štrupkienė“, į Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narius įtraukta prisiekusi Tarybos narė Nijolė Liaudinskienė, iš Plėtros ir ūkio vystymo komiteto narių sąrašo išbrauktas Tarybos nario mandato atsisakęs Kazys Kiaulakis.

Taip pat pasikeitė Strateginio planavimo komisijos sudėtis. Vietoj Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato atsisakiusio Kazio Kiaulakio, nauju komisijos nariu patvirtintas Tarybos narys Saulius Vabalas.

Panaikinus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-87 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ 3 punktą, Valdas Kamaitis nebėra Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas.

Pakeista VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėtis, visuomenės atstove įrašant Vidutę Petrauskienę.

 

Įtraukti nauji vietinės reikšmės keliai ir gatvės

Patikslintas Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas. Nuo 2019 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 148 pasikeitė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas. Vienas iš lėšų paskirstymo savivaldybėms kriterijų yra savivaldybių tarybų patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše nurodytas kelių ilgis, nurodant kelio numerį ir kelio pavadinimą. Nuo 2020 m. vienas iš numatomų lėšų paskirstymo kriterijų taps Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių ilgis. Įvertinus savivaldybės seniūnijų parteiktus prašymus dėl vietinės reikšmės kelių sąrašo papildymo, į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą papildomai įtraukta 11 seniūnijų naujai inventorizuotų vietinės reikšmės kelių ir gatvių.

 

Reglamentuota paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo tvarka

Tarybos posėdyje patvirtintas Paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Šis Aprašas apibrėš prašymų statyti paminklą ar įrengti kitą atminimo ženklą pateikimo tvarką, prašymų svarstymų eigą, projektų rengimo ir jų derinimo tvarką, leidimų išdavimo, pastatytų ar įrengtų objektų priežiūros bei nukeldinimo tvarką. Apraše taip pat numatyta Paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisijos sudarymo tvarka ir šios komisijos funkcijos.

 

Pritarta Keturvalakių miestelio Liepų gatvės sutvarkymui

Tarybos posėdyje dalyvavę Tarybos nariai pritarė Bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui. Sutartį ketinama pasirašyti siekiant pagerinti eismo saugumo priemones ir kelių būklę, nes Keturvalakių miestelyje ketinama įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5116 Gižai–Keturvalakiai ruožo nuo 5,838 iki 7,019 km, kuriam Keturvalakių miestelyje suteiktas Liepų gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas“. Projekto metu Keturvalakių miestelyje būtų atliekamas Liepų gatvės kapitalinis remontas, įrengiamas takas ir lietaus nuotekų tinklai. Bendradarbiavimo sutartis sudaroma siekiant nustatyti Projektui įgyvendinti reikalingų Šalių įnašų, teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

Taip pat pritarta skirti 20 (dvidešimt) procentų Projekto statybos darbų išlaidoms apmokėti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto.

Kitu sprendimu patvirtintas Susitarimas dėl 2018 m. rugsėjo 11 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. S-663/J2-414 tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pakeitimo.

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-1207 pritarė bendradarbiavimo sutarties su Kelių direkcija pasirašymui, kurios pagrindu bus įgyvendinamas projektas „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Namiestis–Šakiai, kuriam Vilkaviškio mieste suteikti Gedimino, Birutės ir S. Nėries g. pavadinimai, rajoninio kelio Nr. 5110 Vilkaviškis–Suvalkai–Gižai, kuriam Vilkaviškio mieste suteiktas Birutės g. pavadinimas, ir krašto kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis, kuriam Vilkaviškio mieste suteiktas Pilviškių g. pavadinimas, rekonstravimas“ (toliau – Projektas).

Kelių direkcija dėl didelio darbo krūvio pasiūlė Projekto neskaidyti į dalis bei pavedė Savivaldybės administracijai atlikti Projekto statybos darbų viešojo pirkimo procedūras iki Statybos darbų rangos sutarties pasirašymo. Statybos darbus numatoma pradėti dar šiais metais.