Meniu
Vyriausioji specialistė (Vida Jašinskienė)

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

 • Pagal Europos Tarybos reglamentą ir pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą kontroliuoja socialinės apsaugos sistemų taikymą pagal darbo sutartį ES ir EEE šalyse dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams:
 •    nustato kompetentingą valstybę;
 •   teikia informaciją apie asmenims mokamas išmokas Užsienio išmokų tarnybai ar kitų valstybių institucijoms, pildant atitinkamas E formas;
 •   kaupia ir teikia statistinius duomenis apie ES ir EEE piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju;
 •   teikia informaciją asmenims, dėl kurių buvo prašoma informacijos apie gaunamas išmokas iš kitos valstybės kompetentingos įstaigos;
 •   konsultuoja skyriaus darbuotojus ir gyventojus socialinės apsaugos sistemų taikymo klausimais pagal darbo sutartis ES ir EEE šalyse dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams.
 • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, ruošia atsiliepimus į teismo pranešimus, teikia išvadas dėl rūpintojų skyrimo ir rūpybos nustatymo asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, ir dėl asmenų neveiksnumo nustatymo bei globėjų ir turto administratorių jiems skyrimo. Šiuo tikslu tikrina gyvenimo sąlygas.
 • Atstovauja teismo posėdžiuose kaip institucijos, teikiančios išvadą, įgaliotas asmuo.
 • Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą.
 • Naudodamasis Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, įvertina pareiškėjų, kuriems centralizuotai tiekiama karštas vanduo arba šiluma, turtą.
 • Dalyvauja skyriaus darbe planuojant lėšas išmokoms pareigybės aprašyme išvardintoms funkcijoms atlikti.
 • Konsultuoja skyriaus darbuotojus ir gyventojus pareigybės aprašyme išvardintų funkcijų vykdymo klausimais.
 • Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir perduoda Apskaitos skyriui.
 • Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam skyriaus darbuotojui.
 • Vykdo kitus Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.
 • Atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymais, skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybų ir skyriaus darbą.
 • Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Mokėti analizuoti, įvertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.