Meniu
Vyriausioji specialistė (Danguolė Gudeliauskienė)

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 • Koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje.
 • Renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę.
 • Pagal kompetenciją teikia siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje.
 • Inicijuoja ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje.
 • Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą.
 • Dalyvauja rengiant Savivaldybės kultūrinės veiklos programas.
 • Inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas.
 • Siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas.
 • Teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje.
 • Prireikus dalyvauja mėgėjų kolektyvų meninių programų vertinimo bei atrankos ir kitų komisijų darbe, palaiko tiesioginius ryšius su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros ir jaunimo įstaigomis bei organizacijomis.
 • Organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama.
 • Dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje.
 • Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis.
 • Dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais.
 • Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais.
 • Inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius.
 • Inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims.
 • Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginių pareigų vykdymu.
 • Turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, išmanyti jaunimo politiką reglamentuojančius teisės aktus, Europos Sąjungos šalių jaunimo politikos kryptis.
 • Turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių.
 • Turėti veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties.
 • Turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu.
 • Būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
 • Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu.
 • Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.