Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai reikalingi darbuotojai

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai reikalingi darbuotojai:


Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,3) šioms funkcijoms vykdyti:

kaupti informaciją apie statybos, rekonstravimo ir remonto darbų sutarčių įsipareigojimų vykdymą;

koordinuoti Savivaldybės statinių, patalpų statybos, rekonstravimo ir remonto darbus;

rengti užduotis (technines specifikacijas);

tikrinti projektuotojų ir rangovų pateiktus sąmatų skaičiavimus, juose įrašytų kainų pagrįstumą;

paruošti dokumentus statybos, rekonstrukcijos ir remonto objektų apžiūroms, patikrinimams ir pateikti Skyriaus vedėjui;

surinkti iš statybos dalyvių dokumentus ir duomenis, juos pateikti Skyriaus vedėjui;

užpildyti ir pateikti Skyriaus vedėjui deklaracijas apie statinių statybos užbaigimą;

ruošti sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų, susijusių su savo veiklos sritimi, projektus;

inicijuoti darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus;

vykdyti kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsakyti už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

 

Pareigybės aprašymas

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,3) šioms funkcijoms vykdyti:

Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto pavedimu padėti atlikti Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus, 1:2 000 ir didesnio mastelio topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių, vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus;

teikti rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo bei kartografijos darbų;

dalyvauti sprendžiant Savivaldybės geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos atnaujinimo, naudojimo, Savivaldybės geodezinių tinklų sutankinimo Savivaldybės teritorijoje klausimus, tvarkyti Savivaldybės teritorijoje esančių geodezinių punktų apskaitą ir organizuoti jų apsaugą;

tvarkyti Savivaldybės teritorijos erdvinių duomenų rinkinius pagal patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;

teikti naudotojams geodezinės, kartografinės medžiagos ir Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;

peržiūrėti ir patikrinti topografinius planus  ir inžinerinių tinklų planus teisės aktų nustatyta tvarka;

teikti rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl statinių ir įrenginių žymėjimo vietoje priežiūros ir patikros bei geodezininko vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų Savivaldybėje;

teikti įgaliotai institucijai Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius;

tvarkyti Savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kt.);

Savivaldybės teritorijų, žemėtvarkos planavimo dokumentams bei žemės sklypų ribų planams rengti sudaryti ir teikti pradinius skaitmeninius topografinius duomenis;

nagrinėti prašymus ir teikti pasiūlymus dėl pritarimo leisti projektuoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas valstybinėje žemėje;

dalyvauti rengiant Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdų projektus bei  žemės sklypų ribų planus;

rengti atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus Skyriaus veiklos klausimais, dalyvauti komisijų darbe;

vykdyti kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsakyti už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.


Pareigybės aprašymas

 

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt iki 2019 m. rugpjūčio 19 d.