Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybei užimti.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 11 kategorijos (nuo 2019-01-01 pareiginės algos koeficientas – 6,4 bazinio dydžio) pareigybei užimti.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktais, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkursuose, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2019 m. sausio 21 d. privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Informacija apie konkursą teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.


 

                                                                                                                                                        Vitas Gavėnas,

   Savivaldybės administracijos direktorius