Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų (Darvino g. 4, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., įstaigos kodas 301085907) direktoriaus pareigoms eiti.

Vilkaviškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų (Darvino g. 4, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., įstaigos kodas 301085907) direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4. turėti vadovaujamo darbo patirties ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo srityje;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius, strateginį planavimą ir gebėti juos taikyti;

6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. savo, kaip Įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduoja, veiklos programą;

4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

5. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkurso į Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų direktoriaus pareigas organizavimo nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2018 m. sausio 17 d. potvarkiu Nr. B-MP-3, 1 priedą).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

            Dokumentai priimami iki 2018 m. vasario 22 d.

            Informacija apie konkursą teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, 60 204, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt, www.vilkaviskis.lt.


                                                                                                                                                                                             Savivaldybės meras Algirdas Neiberka