Meniu
Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2010 m kovo 26 d. Įsakymu Nr.B-ĮV- 256

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teritorijų planavimo normų sąvadu, nustatyta tvarka patvirtintais statybos techniniais reglamentais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su įrašu: „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Architektūros ir urbanistikos skyrius“.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

5. Skyraus uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;

5.2. organizuoti savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą (t. y. vykdyti užsakovo ar projekto administratoriaus funkcijas).

5.3. organizuoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo procedūrą;

5.4. organizuoti Nuolatinės statybos komisijos darbą;

5.5. organizuoti parengtų teritorijų planavimo dokumentų derinimą ir tvirtinimą;

5.6. nustatyti projektavimo sąlygų sąvaduose statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus;

5.7. organizuoti adresų (gatvių, aikščių pavadinimų, žemės sklypų numerių) suteikimą bei keitimą ir perduoti duomenis VĮ Registrų centrui;

5.8. registruoti teritorijų planavimo dokumentus savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre.

6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia paraiškas gauti sąlygas, nustatyta tvarka gauna ir išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

6.2. rengia sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui;

6.3. derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; atstovauja Savivaldybei derinant Savivaldybės patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus su kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendiniais; pateikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai arba Savivaldybės administracijos direktoriui Tarybos pavedimu;

6.4. dalyvauja rengiant rajono (rajono miestų) teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;

6.5. organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijos planavimo dokumentų svarstymą su visuomene; dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese; apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 09 18 nutarimas Nr. 1079 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189; 2007, Nr. 33-1190);

6.6. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

6.7. teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;

6.8. analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, rengia specialiuosius planus susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

6.9. rengia pasiūlymus dėl sklypų dydžio ir ribų, numatomų parduoti, išnuomoti ar kitaip įgyti, žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, architektūrinius, urbanistinius apribojimus ir sąlygas, žemės servitutus, nurodo valstybinio žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytą pagal teritorijų planavimo dokumentą; rengia pasiūlymus dėl savivaldybės ribų keitimo; derina apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos tarnybų pateiktą dokumentaciją dėl sklypų dydžių ir ribų bei tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo;

6.10. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos keitimo galimybių ir tvarkos;

6.11. rengia dokumentaciją sudarant Savivaldybei priklausančių žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis, vykdo kitas funkcijas, susijusias su žemės sklypų nuoma;

6.12. priima iš statytojo (užsakovo) paraišką nustatyti projektavimo sąlygas, parengia Savivaldybės kompetencijai priklausančias sąlygas, teikia paraiškas technines ir specialiąsias projektavimo sąlygas nustatančioms institucijoms, gauna, nagrinėja, įvertina jų parengtas projektavimo sąlygas, organizuoja prieštaringų sąlygų suderinimą Savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje, Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka teikia aprobuoti ir išduoda statytojui (užsakovui) kompleksinį statybos dokumentą (sąlygų sąvadą);

6.13. priima iš statytojo nustatytos formos prašymą išduoti statybos leidimą, tikrina, ar prie prašymo išduoti statybos leidimą pateikti visi STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ nurodyti dokumentai, perduoda dokumentus Nuolatinei statybos komisijai;

6.14. pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos darbą, teikia statinio projektą kompleksiškai derinti, derina statinio projektą, tvarko Nuolatinės statybos komisijos protokolus ir suveda duomenis apie Nuolatinės statybos komisijos posėdžius į kompiuterio duomenų bazę ( į programą „Infostatyba“);

6.15. išduoda statybos leidimus programa „Infostatyba“;

6.16. tvarko statybos leidimų išdavimo registrą;

6.17. derina reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus;

6.18. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą;

6.19. tvarko teritorijų planavimo dokumentų archyvą;

6.20. tvarko teritorijų planavimo duomenų banką;

6.21. tvarko ir tikslina savivaldybės miestų, miestelių ir kaimų gatvių ir adresų registrą;

6.22. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl naujų gatvių pavadinimo suteikimo;

6.23. rūpinasi rajono eismo problemomis, turinčiomis įtakos aplinkos būklei, derina bendrąjį rajono transporto planą;

6.24. rengia kultūros vertybių išsaugojimo ir panaudojimo programas;

6.25. rūpinasi Savivaldybei priklausančių nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymu;

6.26. kontroliuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių būklę;

6.27. derina palaikomojo remonto darbus, kuriems nereikia tyrimų;

6.28. kuria savivaldybės teritorijos georeferencinę duomenų bazę;

6.29. tvarko rajono topografinę medžiagą, atliktų topografinių darbų apskaitą, kaupia ir sistemina duomenis apie šiuos darbus. 

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą ir paskirsto Skyriaus funkcijas tarp Skyriaus darbuotojų;

10.2. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus struktūros, etatų sąrašo;

10.3. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.4. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.6. dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe priimant į Skyrių valstybės tarnautoją;

10.7. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.8. saugo Skyriaus antspaudus;

10.9. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių ir ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.  

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. savivaldybės teritorijoje nekliudomai apžiūrėti saugomų teritorijų objektus (taip pat ir valstybinius parkus), statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gauti iš statytojų, savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms atlikti;

13.3. teikti Tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos planavimo ir tvarkymo, nekilnojamųjų kultūros vertybių vietinio registro sudarymo, saugomų teritorijų ir objektų steigimo;

13.4. gauti teritorijų planavimo dokumentų registro kopijas;

13.5. gauti nemokamą informaciją apie inžinerinių tinklų būklę iš tinklus eksploatuojančių tarnybų;

13.6. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus darbu susiję klausimai;

13.7. informuoti visuomenę apie Skyriaus darbą, apie ruošiamus teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus;

13.8. dalyvauti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose ir atstovauti Savivaldybės interesams;

13.9. gauti iš Aplinkos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, Visuomenės sveikatos centro, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio padalinio ir kitų valstybės institucijų padalinių konsultacijas Skyriaus veiklos klausimais ir naudotis jų metodine pagalba, sprendžiant iškilusias problemas;

13.10. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.11. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.14. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

14.4. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų. 

V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS 

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę. 

 

--------------------------------