Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m.  rugsėjo 30 d. potvarkiu

Nr. B-MP-115

 

 

 

 


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas (toliau – mero patarėjas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Mero patarėjo pareigybė reikalinga patarti Savivaldybės merui investicijų, strateginio planavimo, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), statybos, teritorijų planavimo, statinių naudojimo priežiūros, verslo aplinkos gerinimo, atliekų tvarkymo organizavimo, aplinkosaugos  veiklos klausimais; padėti merui koordinuoti rajono plėtros ir investicijų politiką.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Mero patarėjo specialioji veiklos sritis – vietos savivalda.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Padeda įgyvendinti Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos suformuotą politiką.

5.2. Pagal savo kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, kontroliuoja jų vykdymą.

5.3. Teikia Savivaldybės tarybai informaciją apie priimtų sprendimų įgyvendinimą.

5.4. Organizuoja informacijos pateikimą visuomenei kuruojamos veiklos klausimais.

5.5. Dalyvauja Savivaldybės mero rengiamuose pasitarimuose, teikia objektyvią informaciją ir pasiūlymus koordinuojamų sričių reglamentavimo klausimais.

5.6. Savivaldybės mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose.

5.7. Nagrinėja gaunamus valstybinių institucijų, savivaldybių įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų raštus kuruojamais klausimais ir rengia į juos atsakymus,  tiria gyventojų skundus.

5.8. Vykdo kitus su Savivaldybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-01 16:27:57