Meniu
Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams teikti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas 2018 metams


Kviečiame naujus neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus iki 2018 m. sausio 12 d. pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (304 kab.) NVŠ programas akreditavimui (paraiškos forma pridedama).


Neregistruoti (nauji) Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) NVŠ teikėjai  iki  2018 m. sausio 9 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei (216 kab.) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas (galima el. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt ) ir užpildo  Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:


Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (juridiniams asmenims)

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (fiziniams asmenims (laisviesiems mokytojams)

 

NVŠ teikėjai, šiuo metu vykdantys NVŠ programas, norintys tęsti veiklą, pateikia tik prašymą Administracijos direktoriui (forma pridedama) iki 2018 m. sausio 12 d. dėl programos atitikties pratęsimo 2018 metams.


Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:


        1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.


         2. NVŠ programas Vilkaviškio rajono savivaldybėje  privaloma vykdyti ne mažiau kaip po 2 val. per savaitę 8 val. per mėnesį.


        3. NVŠ programos turi būti registruotos KTPRR ir paraiškoje nurodytas registracijos kodas

 

Pridedama: Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas (pridedama) ir jo pakeitimas(pridedama).


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2016-01-05 Nr.V-1 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo (pridedama) ir jo pakeitimas (pridedama).  


Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą  teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje kontaktiniai asmenys:

Daiva Gvazdaitienė tel. 8 342 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ir Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt