Vilkaviškio rajono savivaldybė - Kontrolierė (Rima Sakalauskienė)

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2019.10.15, antradienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Vadovų darbotvarkės
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 • Naujienlaiškiai
 • Vykdomi, vykdyti projektai
 • NVO finansavimas
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • LR Seimo narys
 • Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 • Atviri duomenys
 • VIEŠI IR PRIVATŪS INTERESAI
 • Vartotojų teisių apsauga
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Istorija
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Administracinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Nuorodos
  Asmens duomenų apsauga
  Kontrolierė (Rima Sakalauskienė)

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  • Tvirtina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus.
  • Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo valdymo funkcijas.
  • Vertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Leidžia įsakymus, organizuoja savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą.
  • Sudaro savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą jį tvirtina, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas.
  • Teikia veiklos planą Valstybės kontrolei įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
  • Atlieka arba skiria savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį, veiklos ir programų auditą.
  • Priima sprendimus pagal atlikto finansinio, veiklos ir programų audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai.
  • Teikia merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio, veiklos ir programų audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų.
  • Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka kiekvienais metais teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
  • Finansinio, veiklos ir programų audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms.
  • Imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai.
  • Nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.
  • Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms.
  • Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą.
  • Savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją.
  • Atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą.
  • Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai.
  • Teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas.
  • Paveda vykdyti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą.

   

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  • Privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybinio audito reikalavimus, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų veiklą. Gebėti juos pritaikyti praktiniame darbe.
  • Žinoti biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą bei savivaldybių biudžetų sudarymo ir biudžeto lėšų naudojimo tvarką.
  • Sugebėti planuoti ir organizuoti įstaigos veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, audito įrodymų pagrindu rengti ataskaitas, teikti išvadas ir priimti sprendimus.
  • Mokėti atlikti finansinį ir veiklos auditą, biudžeto vykdymo auditą.
  • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą.
  • Mokėti dirbti kompiuteriu.
  • Mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą.
  • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, reikliam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.
  • Savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
   
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb