Meniu
Informacija žemės ūkio veiklos subjektams

Deklaruojantys pievas, skirtas žolinės produkcijos gamybai ir pardavimui kodu „PP“, dėl lengvatinėmis sąlygomis įsigyjamo gazolio, skirto naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produkcijos gamybai, iki šių metų kovo 1 d. turi pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) informaciją apie realizuotą produkciją, nurodant produkto rūšį, kiekį, kainą ir gautas pajamas. Teikdami Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, įsipareigoja realizuoti žolinės produkcijos už ne mažiau kaip 260 Eur/ ha;

ŽŪIKVC apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjekto pievų plotą, skirtą žolinės produkcijos gamybai, vadovaudamasis Apraše numatyta tvarka. 

Pridedama:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/edfab290fdc611e5bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=1m73rtwci


Žemės ūkio skyriaus informacija