Meniu
Informacija apie 2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko paskutinis 2015–2019 metų kadencijos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai net 50 klausimų – pritarta įvairių įstaigų, Administracijos direktoriaus, Savivaldybės mero ir Tarybos 2018 metų veiklos ataskaitoms, atsižvelgus į pokyčius teisės aktuose, pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį, pritarta ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti ėmimui, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Nemažai Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų buvo susiję su sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų sritimis. Posėdyje patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių finansavimo planas, Savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, Savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planas, pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. B-TS-1173 „Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikiančių socialinės globos įstaigų pasirinkimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Nustatytas planuojamas mokinių skaičius kitiems mokslo metams

Tarybos posėdyje nustatytas 2019–2020 m. m. rajono švietimo įstaigose planuojamų formuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, bendrojo ugdymo klasių, klasių komplektų  ir mokinių skaičius. Planuojama, kad 2019–2020 m. m. bus sudarytos 284 klasės / 247 klasių komplektai, jose mokysis 4299 mokiniai (be priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių).  Priešmokyklinėse ir ikimokyklinėse ugdymo grupėse planuojama 1211 ugdytinių.

Šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra 29 ugdymo įstaigos, 2018–2019 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose mokosi 5545 mokiniai (4332 – pirmoseؘ–dvyliktose klasėse, 301 – priešmokyklinėse grupėse, 1140 – ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse).


Patvirtinti pokyčiai Bendrojo ugdymo mokyklų tinkle

Tarybos posėdyje buvo pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2020 metų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planas (toliau – Planas). Šis Planas koreguotas atsižvelgiant į mokyklose vykstančius pokyčius. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus tikslinga koreguoti mokyklų tinklą, keičiant kai kurių įstaigų struktūrą. Tarybos posėdyje buvo patvirtinti šie esminiai pokyčiai:

  1. Nuo 2019–2020 m. m. Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinė mokykla reorganizuojama (bendruomenės pasirinkimu tampa Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo skyriumi).
  2. Nuo 2020–2021 m. m. Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuojamas (bendruomenės pasirinkimu tampa Gražiškių gimnazijos skyriumi).
  3. Nuo 2020–2021 m. m. Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla reorganizuojama (bendruomenės pasirinkimu tampa Sūdavos pagrindinės mokyklos skyriumi / skyriais). Daržininkų skyrius uždaromas, jeigu jame mokysis mažiau kaip 8 mokiniai.


Dėmesys suaugusiųjų švietimui

Taryboje patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2021 m. veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas). Patvirtinto Veiksmų plano paskirtis – kuriant Veiksmų planą atsižvelgiama į „Lietuva 2030“ numatytą viziją („siekiama pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi“), Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 metų strateginio plėtros plano skyrių „Švietimas: Profesinis rengimas, suaugusiųjų mokymas, neformalusis švietimas“ („Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra skatinamas mokymosi visą gyvenimą principas, leidžiantis darbuotojams nuolat kelti savo kvalifikaciją“).

Siekiant įgyvendinti Veiksmų planą iškelta 14 tikslų ir juos pasiekti padėsiančių uždavinių.


Sudaryta Savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupė

Tarybos nariai patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupę, kurią sudarys: Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; Sandra Žaldarienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė); Danguolė Gudeliauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo koordinatorė (vyriausioji specialistė); Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja; Ingrida Meseckienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; Eimantas Botyrius, Asociacijos „Keisk požiūrį“ pirmininkas; Audrius Mozūraitis, VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro psichiatras. Taip pat patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės veiklos reglamentas.

 

Sieks įdarbinti ne mažiau 170 darbo ieškančių asmenų

Posėdyje patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Programa), kuria siekiama didinti gyventojų užimtumą.

Programos tikslas – pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. Šio tikslo siekiama, nes, įvertinus tai, kad visuomenė senėja, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, emigracija mažina šalies darbo jėgos potencialą, būtina sutelkti visus darbingo amžiaus Lietuvos gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti ekonominėje veikloje, integruotis į darbo rinką ir kuo ilgiau joje išlikti.

Planuojama, kad 2019 metais, įgyvendinant Programą, laikinai bus įdarbinta ne mažiau kaip 170 darbo ieškančių asmenų, galinčių dalyvauti Programoje ir registruotų Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo Vilkaviškio skyriuje.

Šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra paskelbusi 2019 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikino pobūdžio darbams Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje atlikti.

 

Pritarta projektų rengimui ir įgyvendinimui

Posėdyje dalyvavę Tarybos nariai davė sutikimą, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija rengtų ir įgyvendintų projektą „Vilkaviškio jachtklubo rekonstrukcija“, finansuojamą sporto rėmimo fondo. Planuojamas projekto biudžetas sudaro 450 000 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės indėlis sudaro apie 7 proc. arba apie 30 100 Eur. Įgyvendinant projektą planuojama įrengti prieplauką, atlikti pastatų statybos ir rekonstrukcijos darbus, įrengiant pastatą su buitinėmis ir sandėliavimo patalpomis, sutvarkyti teritoriją ir objektą prijungti prie miesto inžinerinių tinklų. Priimtu sprendimu siekiama gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.

Įgyvendinant kitą projektą „Kultūrinio bendradarbiavimo ir vaikų kūrybiškumo iniciatyvų stiprinimas pasienio regione“, kurio rengimui ir įgyvendinimui Tarybos posėdyje taip pat buvo pritarta, ketinama suremontuoti Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bendrabučio pastatą, pritaikant jį Vilkaviškio muzikos mokyklos veiklai. Bendra projekto vertė – apie 1 mln. eurų, o Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir muzikos mokyklos dalis turėtų sudaryti maždaug pusę šios sumos. Pagrindinis projekto partneris – Kaliningrado srities Gusevo miesto savivaldybė.

 

Apribojo prekybą alkoholiu

Taryboje priimtas sprendimas apriboti prekybą alkoholiniais gėrimais Zeniaus Savicko įmonės kavinėje „Aukso ragas“. Dėl nuolatinių pažeidimų nuspręsta šioje kavinėje apriboti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Jais kavinei neleista prekiauti pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 val. ir nuo 20 val., o sekmadieniais – iki 10 val. ir nuo 15 val.

 

Bus keičiamas Vilkaviškio miesto teritorijos bendrasis planas

Atsižvelgiant į šios dienos aktualijas ir poreikius bei numatant miesto ateities viziją, Tarybos posėdyje nuspręsta pradėti rengti Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. B-TS-245 „Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, keitimą. Taip pat nustatyti Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai:

  1. sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nustatyti nuoseklios erdvinės ir funkcinės integracijos į miesto struktūrą vystymo kryptis, kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius;
  2. nustatyti gyvenamųjų kvartalų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo prioritetus ir kryptis, numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas;
  3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių ir energijos išteklių naudojimui ir plėtrai;
  4. numatyti miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo priemones, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą ir išsaugojimą;
  5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
  6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų.

 

Parama kaimui

Patvirtintas Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos finansavimo tvarkos aprašas, kuris skirtas skatinti žemės ūkio subjektų veiklą, remti kaimo bendruomenių vykdomus projektus, gerinti melioracijos sistemų funkcionavimą, skirti lėšų tradiciniams rajono ir respublikiniams žemdirbių renginiams bei seminarams, mokymams organizuoti.