Meniu
Informacija apie 2019 m. gegužės 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. gegužės 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 51 klausimu – patvirtintos mokyklų, darželių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitos, spręsti klausimai dėl nekilnojamojo turto pardavimo bei perdavimo, patvirtintos įvairių komisijų sudėtys bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

 

Rajone padaugės vaizdo stebėjimo kamerų

Taryba pritarė projekto „Saugumo didinimas Vilkaviškio rajono viešosiose erdvėse“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui. Šiuo projektu siekiama užtikrinti rajono gyventojų ir turistų saugumą viešosiose erdvėse, įrengiant saugumą užtikrinančias priemones. Projekto įgyvendinimo metu planuojama Gražiškių mstl., Virbalyje, Kybartuose, Pilviškių mstl. Pajevonio k., Keturvalakių mstl., Vištyčio mstl., Klausučių k., Bartninkų mstl. įrengti vaizdo stebėjimo kameras, iš viso 26 vnt. Taip pat Serdokų kaime prie sporto aikštelės ketinama įrengti apšvietimą, panaudojant energiją tausojančias technologijas.

Planuojamas projekto biudžetas sudaro apie 35 000 Eur. 80 proc. lėšų, reikalingų projekto įgyvendinimui, bus gauta iš ES fondo lėšų, 20 proc. lėšų (apie 7 000 Eur) – iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto.

 

Bus modernizuota Lakštučių kaimo sporto bazė

Pritarta projekto „Lakštučių kaimo sporto bazės modernizavimas“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui. Šiuo projektu siekiama gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą planuojama suremontuoti Lakštučių kaimo bendruomenės namus, pritaikant juos fizinio aktyvumo veikloms. Projekto įgyvendinimo metu planuojama apšildyti pastatą, sutvarkyti šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio sistemas, sutvarkyti dušo ir tualeto patalpas.

Planuojamas projekto biudžetas sudaro apie 141 900 Eur. 93 proc. lėšų, reikalingų projekto įgyvendinimui, tikimasi gauti iš Sporto rėmimo fondo lėšų, 7 proc. lėšų (9 933 Eur) – skirti iš Savivaldybės biudžeto.

 

Patvirtintos pirties paslaugų kainos

Padidėjus elektros kainai, kuro sąnaudų kainai, darbo užmokesčiui, peržiūrėtos Vilkaviškio miesto pirties teikiamų paslaugų kainos. Nuspręsta dėl padidėjusių išlaidų padidinti rusiškos pirties paslaugos (vienam asmeniui) kainą. Iki šiol gyventojai už šias paslaugas mokėjo 5 Eur/1,5 val. Taryba pritarė šį mokestį padidinti vienu euru iki 6 Eur/1,5 val.

 

Stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas

Taryba pritarė, jog Vilkaviškio rajono savivaldybė pasirašytų bendradarbiavimo sutartis su Ruciane-Nida rajono savivaldybe (Lenkija) bei Kowale Oleckie (Lenkija) rajono savivaldybe.

Sutartys pasirašomos siekiant plėtoti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą kultūros, švietimo, sporto, meno, sveikatos apsaugos, socialinės paramos, turizmo, jaunimo mainų, aplinkos apsaugos, ekonominių mainų ir kitose bendrų interesų srityse, stiprinti tarpusavio supratimą ir draugystę.

Pasirašius bendradarbiavimo sutartis atsiras galimybės plėtoti darnius dvišalius santykius, palaikyti ir remti bendrų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą.

 

Nustatyti žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos 2019 metams

Taryboje patvirtintas sprendimo projektas, kuriuo nustatyti gyvenamųjų teritorijų žemės turto grupėms – 1,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės; žemės ūkio paskirties žemės turto grupėms – 2,5 procentai, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties – 3 procentai; apleistoms ir nenaudojamoms visų paskirčių žemės turto grupėms – 4 procentai nuo vidutinės žemės rinko vertės, nuomos mokesčio tarifai 2019 metams.

Nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 2019 metais bus atleidžiami fiziniai asmenys, kurių mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokestis neviršija 2 eurų. Penkis metus nuo žemės nuomos mokesčio atleistos verslo įmonės, kurios pasirašiusios investicijų sutartis ir investavusios į verslo plėtrą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ne mažiau kaip 100 tūkst. Eur arba sukūrusios ne mažiau kaip 5 ilgalaikes (36 mėn.) darbo vietas.

Taip pat 2019 metams fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų nuomininkų ar naudotojų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, taip pat gausioms šeimoms (auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų) nustatytas neapmokestinamas žemės sklypo dydis – 0,3 ha kaimo vietovėse arba 0,1 ha mieste. Tokia nuostata bus taikoma žemės ūkio paskirties ir gyvenamųjų teritorijų žemės turto grupėms.

 

Sumažintas žemės mokestis 2019 metams

Atsižvelgus į keletą kartų padidėjusią žemės mokestinę vertę, kurios galios ateinančius ketverius metus, Taryba priėmė sprendimą sumažinti žemės savininkams 2019 metų žemės mokestį. Žemės mokestis už žemės ūkio paskirties  (kodas 610), mėgėjiškų sodų (kodai 300,328), gyvenamųjų teritorijų (kodai 314,327), pramonės ir sandėliavimo (kodas 316) ir komercinės paskirties (kodas 317) žemės sklypus bus sumažintas 35 procentais. Žemės savininkams, kurių nuosavybės teise valdomos žemės naudojimo paskirtis – kita, mokestis bus sumažintas 55 procentais.

2019 metams fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų nuomininkų ar naudotojų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, neapmokestinamas žemės sklypo dydis nustatytas – 0,1 ha kaimo vietovėse arba 0,1 ha mieste.

 

Žemės mokesčio tarifas 2020 metams

Patvirtinti žemės mokesčio tarifai, kuriais vadovaujantis bus skaičiuojamas žemės mokestis 2020 metams. Gyvenamosios teritorijos, vienbučių, dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ateinančiais metais bus apmokestintos 0,3 proc. nuo žemės mokestinės vertės, žemės ūkio paskirties žemė ir mėgėjų sodų žemės sklypai – 0,1 proc., miškų, vandens ūkio paskirties žemės sklypai, naudingųjų iškasenų teritorijos (pvz. karjerai), atskirųjų želdinių teritorijos ir kt. – 0,5 proc., pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – 0,8 proc., komercinės paskirties objektų teritorijos – 0,7 proc. Apleistiems, nenaudojamiems žemės sklypams bus taikomas 4 proc. žemės mokestis.

 

Nekilnojamojo turto mokestis – nepakito

Taryboje priimtas sprendimo projektas, kuriuo nustatytas vienodas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas visiems nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams, išskyrus tuos, kurie Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje turi nenaudojamus, apleistus ar neprižiūrimus statinius.

2020 metams, kaip ir šiais metais, visiems nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 1 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Maksimalus 3 procentų tarifas bus taikomas apleistam ir neprižiūrėtam nekilnojamam turtui.

Sprendime taip pat numatyta, jog 10 procentų surenkamo nekilnojamojo turto mokesčio bus skirta infrastruktūros gerinimui Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.