Meniu
Informacija apie 2019 m. balandžio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. balandžio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 33 klausimais – patvirtintos gimnazijų, mokyklų, rajono sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitos, pritarta 2019 metų biudžeto keitimui, priimti sprendimai dėl nuomos sutarties atnaujinimo bei kiti sprendimai, rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai. Tradiciškai pasveikinus balandžio mėnesį gimtadienius šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

 

Susibūrė opozicija

Prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, perskaityti vieši pareiškimai dėl frakcijų ir opozicijos subūrimo. Savo frakciją sukūrė „Naujas startas“, kurios seniūnu paskirtas Rimvydas Palubinskas. Į Vilkaviškio dešiniųjų frakciją susijungė liberalas bei konservatoriai. Frakcijai vadovaus liberalas Gytis Lukoševičius.

Taip pat oficialiai paskelbta, jog 7 visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“ nariai, liberalas ir du konservatoriai, buriasi į opoziciją, kurios lyderiu išrinktas Žilvinas Gelgota.

 

Pritarta projekto įgyvendinimui

Taryba pritarė projekto „Gudkaimio globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui. Šiuo projektu siekiama didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties pastatuose, prisidedant prie klimato kaitos mažinimo. Projektą planuojama įgyvendinti pagal klimato kaitos specialiąją programą. Jo įgyvendinimo metu Gudkaimio globos namuose bus įrengta saulės fotovoltinė elektrinė. Planuojamas projekto biudžetas sudaro iki 174 435 Eur, iš kurių klimato kaitos programos lėšos iki 139 548 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudarytų iki 34 887 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019–2020 metai.

 

Sudaryti komitetai ir patvirtinta jų sudėtis

Pritarta sprendimo projektui, kuriuo sudaryti penki Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos komitetai: Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo; Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Plėtros ir ūkio vystymo bei Kaimo reikalų ir aplinkos.

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi teikiamiems Savivaldybės tarybos klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos, Mero sprendimai.

Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių. Kiekvienas tarybos narys privalo būti vieno iš komiteto nariu. Patvirtinta tokia komitetų sudėtis:

Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo – Vytautas Geležiūnas, Marius Jasaitis, Valdas Kamaitis, Gytis Lukoševičius, Daiva Riklienė.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų – Jūratė Drunienė, Edita Gaubienė, Gedeminas Gudaitis, Mavliuda Melibajeva.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų – Žilvinas Gelgota, Vilija Jakubauskė, Stanislovas Lopeta, Bernardas Marčiukonis, Ramūnas Puodžiūnas.

Plėtros ir ūkio vystymo – Mantas Balčiūnas, Vitas Gavėnas, Kazys Kiaulakis, Kęstas Kružinauskas, Saulytis Kurtinaitis, Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė, Saulius Vabalas.

Kaimo reikalų ir aplinkos – Saulenas Aželskas, Rimvydas Palubinskas, Arvydas Šlivinskas.

 

Priimti sprendimai dėl Jaunimo reikalų tarybos

Taryba pritarė sprendimo projektui, kuriuo patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, kurie nustato jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį, darbo organizavimo tvarką.

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Ši taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo. Jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, kuri lygybės principu sudaroma iš Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų narių ir Savivaldybės jaunimo atstovų.

Taryba patvirtino ir kitą sprendimo projektą, kuriuo numatyta Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į tarybą tvarka. Jie renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu. Išrinkti jaunimo atstovai dirba visuomeniniais pagrindais.

Susirinkimas, kuriame bus renkami jaunimo atstovai į tarybą numatytas gegužės 27 d. 15 val. Atvirame jaunimo centre.

 

Deleguoti atstovai į Savivaldybių asociacijos suvažiavimą

Šių metų gegužės 29 dieną vyks Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas. Vykti į šį suvažiavimą buvo pasiūlyti Žilvinas Gelgota bei Jūratė Drunienė.  Daugumai Tarybos narių pritarus, jie, kartu su Savivaldybės meru A. Neiberka, atstovaus Vilkaviškio rajono savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime.  

 

Patvirtintas Administracijos direktorius ir jo pavaduotoja

Tarybos posėdyje patvirtinti dar iki šiol nepaskirti Savivaldybės vadovai – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotoja. Sudarius balsų skaičiavimo komisiją ir patvirtinus slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius, buvo vykdoma slapto balsavimo procedūra. Po balsavimo procedūros balsams pasiskirsčius „už“ – 16, „prie“ – 8, savivaldybės Administracijos direktoriumi buvo paskirtas Vitas Gavėnas. Taip pat patvirtinta ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja – Taryba beveik vienbalsiai Administracijos direktoriaus pavaduotoja išrinko ir paskyrė Daivą Riklienę. Abu šie vadovai vadovavo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai prieš tai buvusioje kadencijoje.