Meniu
Informacija apie 2018 m. rugsėjo 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. rugsėjo 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 24 klausimais – pritarta 2018 metų biudžeto pakeitimui,  priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto disponavimo, negyvenamųjų patalpų nuomos, patvirtinti tvarkos aprašai, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 21 tarybos narys. Tradiciškai pasveikinus šį mėnesį gimtadienius švenčiančius tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

 

Priimti svarbūs sprendimai švietimo srityje

Taryba patvirtino didžiausią leistiną etatų skaičių Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Pareigybių skaičiai nustatyti vadovaujantis esamu pareigybių skaičiumi švietimo įstaigose, įvertinus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybių normatyvus, bei atsižvelgiant į realų pareigybių poreikį įstaigose.

Pritarta patikslintam 2018–2019 m. švietimo įstaigose esamų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, bendrojo ugdymo klasių, klasių komplektų ir mokinių skaičiui. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 planuojami 293 klasės – 257 klasių komplektai, jose 4332 mokiniai be priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių. Iš viso rajono bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose mokosi 5545 mokiniai, iš jų 902 ikimokyklinukai, 311 priešmokyklinukų ir 4332 bendrojo ugdymo programų mokiniai.  Tai 230 mokinių mažiau negu pernai.

Patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. Švietimo įstatyme nebeliko nuostatos dėl vadovų privalomos atestacijos ir jiems nebesuteikiamos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, priimtame Įstatyme atsisakoma pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nustatyti atsižvelgiant į įgytą kvalifikacinę kategoriją, kadangi visų mokyklų vadovams nustatyti tokie patys kvalifikaciniai reikalavimai, taip pat atsisakoma vadovus grupuoti pagal mokyklų grupes ir paskirtį.

Taryba pritarė visiems sprendimams dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo. Patvirtinta mokslo metų pradžia ir trukmė Neformaliojo švietimo įstaigose, nustatytas klasių (grupių) skaičius ir dydis bei patvirtintas lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, pagal kurį rekomenduojama lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų per mėnesį.

 

Patvirtinta nauja socialinės paramos teikimo tvarka

Pasikeitus Piniginės socialinės paramos įstatymo nuostatoms bei atsižvelgus į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijas, parengtas naujas Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), kurį posėdyje patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai. Naujos redakcijos Tvarkos apraše numatytų paramos rūšių sąrašas yra papildytas punktais, numatančiais, kokiais atvejais darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims socialinės pašalpos dydis bus nemažinamas. Priimtas Tvarkos aprašas ne tik leis įgyvendinti Piniginės socialinės paramos įstatymo nuostatas, bet ir sudarys sąlygas mažinti skurdo riziką ir socialinę atskirtį.

 

Tarifai ir kainos išliko nepasikeitę

Įstatymai savivaldybes įpareigoja ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrėti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais bilietų tarifų dydžius ir kainas. Tarybos posėdyje bilietų kainos ir tarifai buvo patvirtinti nekeičiant 2017 metais sprendimu patvirtintų kainų. Taigi, nustatytas tarifas už vieną keleivio vežimo kilometrą yra 0,07 Eur (be PVM), bilieto kaina vežant keleivius reguliariais reisais tiek vietinio (priemiestinio), tiek vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais bus 0,41 Eur (be PVM). Šios kainos įsigalios nuo š. m. lapkričio 1 d. Be to, vežėjai kainų ir tarifų lenteles įpareigoti iškabinti autobusuose matomose vietose.

 

Pritarė vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai

Taryboje pritarta skirti dalinį finansavimą projektui dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimo Vilkaviškio rajone (II eta pas). Šio projekto metu planuojama Virbalyje (Vilniaus g.), Maldėnų kaime, Kybartuose (Dariaus ir Girėno g.) įrengti nuotekų surinkimo tinklus (bendras tinklų ilgis – 4,5 km). Taip pat Kybartuose, Č. Darvino gatvėje planuojama rekonstruoti vandentiekio tinklus (ilgis – 1,6 km), Alvite rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius, taip pat atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizaciją. Projektą vykdys UAB „Vilkaviškio vandenys“, partneris – rajono Savivaldybės administracija. Projekto biudžetą sudaro apie 1 mln. 79 tūkst. eurų, iš jų 572 175 Eur – ES lėšos, rajono Savivaldybės biudžeto lėšos – 506 617 Eur. Projektą numatoma įgyvendinti 2019–2020 metais.

 

Patvirtinti gatvių geografinių charakteristikų pakeitimai

Taryba pritarė Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Šeimenos, Vištyčio seniūnijų gatvių geografinių charakteristikų pasikeitimams.

Pritarta pakeisti Gižų seniūnijos Rūdos, Gižų Daržininkų, Senkiškių kaimų Marijampolės gatvės geografines charakteristikas. Gižų seniūnijos Paikių kaimo gatvei suteiktas Marijampolės g. pavadinimas, o Rūdos kaimo gatvei – Sodo g.

Taip pat pakeistos Gražiškių seniūnijos Gražiškių miestelio Sūduvos gatvės ir Keturvalakių seniūnijos Bačkiškių kaimo Marijampolės gatvės geografinės charakteristikos.

Šeimenos seniūnijos Kunigiškių kaimo gatvei suteiktas Klampučių g. pavadinimas.

Pritarta pakeisti Vištyčio seniūnijos Totorkiemio kaimo Vištyčio ir Kalno bei Meiliūnų kaimo Vištyčio ir Kalno gatvių geografines charakteristikas.

 

Pritarta direktorės atleidimui

Atsižvelgdama į Danutės Žilinskienės, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorės, prašymą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba pritarė projekto sprendimui dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu.

Iš Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorės pareigų D. Žilinskienė bus atleista nuo 2018 m. gruodžio 17 d. Nuo 2018 m. gruodžio 18 d. direktorės pareigas laikinai eis direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilijana Navikienė. 

 

Papildyti Kybartų kultūros centro nuostatai

Rugsėjo mėnesio Tarybos posėdyje taip pat pritarta Kybartų kultūros centro nuostatų (toliau – Nuostatai) pakeitimui, kurie patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-268, juos papildant naujais papunkčiais. Nuo šiol Kybartų kultūros centras galės įgyvendinti kultūrinio švietimo veiklas ir programas. Patvirtinti pakeitimai sudarys sąlygas Kybartų kultūros centrui perimti Pasaulio kybartiečių draugijai priklausančią galeriją, kurioje pristatoma Kybartų miesto istorija, eksponuojami buvusių kybartiečių meno kūriniai, vyksta kultūriniai renginiai.

Be to, planuojama galeriją papildyti Kybartų pučiamųjų instrumentų orkestro „Kybartai“ istorija bei kita istorine ir kultūrine informacija, atspindinčia Kybartų miesto gyvenimą.


Savivaldybės informacija