Meniu
DĖL TURTO NUOMOS KONKURSO

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia dalies negyvenamosios patalpos, esančios Vilkaviškio r. savivaldybės administraciniame pastate S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, bendras plotas – 1 kv. m., viešąjį nuomos konkursą.

 

Viešojo nuomos konkurso sąlygos:

  1. Savivaldybės turto valdytojo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188774441, S. Nėries g. 1, 70147, Vilkaviškis.

2. Informacija apie nuomojamą turtą

Dalis negyvenamosios patalpos esančios Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciniame pastate adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje.

Bendras plotas – 1,00 kv. m.

3. Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai

Turto naudojimo paskirtis – 1 kv. m. plotas išnuomojamas mažmeninei prekybai iš automatų (1 kavos aparatui).

4. Pradinis turto nuompinigių dydis

Pradinis nuompinigių dydis – 5,00 Eur (su PVM) per mėnesį.

5. Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai nedarbo diena – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

 

Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas.

6. Informacija apie delspinigius už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą

Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas

Nuomos terminas – 5 (penki) metai nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, data, laikas ir dokumentų pateikimo tvarka

Konkurso dalyviai Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriui Vilkaviškyje, S. Nėries g. 1, 226 kab., ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 18 d. 10.00 val. turi pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

 

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

 

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

 

3. kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija apie konkurso dalyvio atitiktį konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms;

 

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

 

5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

 

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai ir kurių įforminimo trūkumai negali būti ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

 

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Lina Mureikaitė, tel. Nr. (8 342) 600 54, el. p. lina.mureikaite@vilkaviskis.lt.

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai

Pradinis įnašas – 15,00 Eur, kuris turi būti pervestas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT414010040100020127.

Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo dienos.

Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį (pavyzdinė Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties forma pateikta interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt, (teisinė informacija–teisės aktai–tarybos sprendimai) arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

10. Turto apžiūros sąlygos

Turtą galima apžiūrėti susisiekus su Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialiste Lina Mureikaite tel.  (8 342) 60 054, el. p. lina.mureikaite@vilkaviskis.lt

11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks 2019 m. vasario 18 d. 14.00 val.   Vilkaviškio rajono savivaldybėje, S. Nėries g. 1, 226 kabinete. Vilkaviškyje.

12. Kitos konkurso sąlygos

Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso dalyviu pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.

Nuomos konkursų organizavimo tvarką reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1207 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas, kurį galima rasti interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt (teisinė informacija–teisės aktai– tarybos sprendimai). “

 

________________________