Meniu
DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 10.4 punktu, Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.4 ir 5 punktais ir atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio 2018 m. liepos 3 d. protokolą Nr. ESKP-4:

1. S k e l b i u Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją nuo 2018 m. liepos 3 d.

2. S k i r i u Vilkaviškio rajono ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėją Liną Grygelaitienę.

Šis sprendimas (įsakymas) per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                                                                                                    

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas