Meniu
Informacija apie 2018 m. lapkričio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. lapkričio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 23 klausimais – pritarta 2018 biudžeto keitimui, žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį, dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

 

Sumažintas žemės mokestis

Atsižvelgus į keletą kartų padidėjusią žemės mokestinę vertę, kuri galios ateinančius penkerius metus ir į tai, kad nuo 2018 metų nebetaikoma pereinamojo laikotarpio (2013–2017 m.) nuostata, jog mokesčio suma už žemės ūkio paskirties žemę (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę) visais atvejais neviršija 0,29 euro už vieną arą, buvo siūloma sumažinti 2018 m. žemės mokestį žemės savininkams . Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo žemės mokestis 40 procentų sumažinamas žemės savininkams už žemės ūkio paskirties, mėgėjiškų sodų, gyvenamųjų teritorijų, pramonės ir sandėliavimo ir komercinės paskirties žemės sklypus, esančius Vilkaviškio rajono savivaldybėje. ir žemės mokestis 60 procentų sumažintas žemės savininkams, kurių nuosavybės teise valdomos žemės naudojimo paskirtis – kita.

Mokesčių inspekcija kiekvienam mokėtojui paštu išsiųs pranešimus apie pritaikytos lengvatos dydį, o permoką sugražins į mokėtojo banko sąskaitą. Neturintiems sąskaitos bus padaryta užskaita kitam mokestiniam laikotarpiui.

 

Kompensuos vežimo išlaidas

Tarybos posėdyje buvo patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas).

Tvarkos aprašas reglamentuoja savivaldybės formaliojo švietimo mokyklų ir neformaliojo švietimo mokyklų mokinių vežimą į mokyklą ir iš jos į namus, mokinių vežimo organizavimą ir važiavimo išlaidų kompensavimą. Šiuo Tvarkos aprašu taip pat reglamentuojamas mokinių vežimo į kitas neformaliojo švietimo mokyklas; brandos egzaminų centrus; švietimo pagalbos ir kitas įstaigas su jų ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti; pažintines ir kultūrines išvykas; Savivaldybės, regioninius ir šalies saviraiškos renginius, dalykų olimpiadas, konkursus, varžybas, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos bei kitus renginius organizavimas ir  išlaidų kompensavimas.

Be to, minėtame Tvarkos apraše yra numatytas važiavimo išlaidų kompensavimas mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), vežantiems mokinius į mokyklą ir atgal savo transportu.

 

Savivaldybė perims valstybinės reikšmės kelius

Tarybos nariai pritarė Bendradarbiavimo sutarčiai tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Sutartis). Šia Sutartimi Savivaldybė įsipareigojo perimti iš Kelių direkcijos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis–Gražiškiai atkarpą nuo 0,000 km iki 2,300 km, kuriai Vilkaviškio mieste suteiktas Vytauto gatvės pavadinimas, ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5106 Vilkaviškis–Bartninkai–Aistiškiai atkarpą nuo 0,000 km iki 1,700 km, kuriai Vilkaviškio mieste suteiktas Kapų gatvės pavadinimas. Direkcija įsipareigojo savo lėšomis įrengti žiedinę sankryžą Vytauto, Statybininkų ir Kapų gatvių sankryžoje.


Pritarta memorandumui dėl kultūros darbuotojų atlyginimo didinimo

Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl pritarimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos memorandumui „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų ir kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“.

Šiuo memorandumu siekiama didinti savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus, panaikinant atotrūkį nuo švietimo darbuotojų atlyginimų per 2019–2021 metus. 2019 metais kartu (Vyriausybės ir savivaldybių sprendimais) bus skiriamas papildomas finansavimas atlyginimų didinimui, taikant vienodą papildomą prisidėjimo principą (savivaldybė skiria papildomai nemažiau nei Vyriausybė). Pritarta sprendimui, jog Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų dalis prisidėjimui 108 kultūros darbuotojams – 32 257 Eur vieneriems metams.


Pritarta įrengti Šiaurės gatvės atkarpą

Tarybos posėdyje pritarta projekto „Nauja Šiaurės g. atkarpos tarp Vienybės g. ir Pilviškių g. statyba“ (toliau – Projektas) rengimui ir įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.

Projekto įgyvendinimo metu Vilkaviškio mieste numatoma įrengti naują Šiaurės gatvės atkarpą tarp Vienybės g. ir Pilviškių g. Numatomas naujai įrengiamos atkarpos (su šaligatviais ir apšvietimu) ilgis yra apie 540 metrų.

Priimtu sprendimu siekiama gerinti ir plėtoti vietinės reikšmės kelių infrastruktūrą, gatvių jungtis su valstybinės reikšmės krašto keliais, kurti verslui ir turizmui palankią aplinką Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Be to, atsižvelgiant į aukščiau minimą projektą, buvo būtina patikslinti Vilkaviškio miesto integruotos teritorijos vystymo 2014–2020 metų programos tikslinės teritorijos ribas, kurioms buvo pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1091 „Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės dalyvavimui rengiant ir įgyvendinant Vilkaviškio miesto integruotos teritorijos vystymo 2014–2020 metų programą“. Patikslintos tikslinės teritorijos ribos išdėstytos naujoje schemoje.

 

Pritarta renovuoti Vaikų ir jaunimo centro pastatą

Bus įgyvendinamas dar vienas projektas. Įvykusiame posėdyje Taryba pritarė projekto „Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastato, esančio Vytauto g. 26 Vilkaviškyje energetinio efektyvumo didinimas“ priemonei. Patvirtintu sprendimu siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti energijos sąnaudas pasiekiant ne mažesnę kaip C pastato energetinio naudingumo klasę Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastate, esančiame Vytauto g. 26. Projektą planuojama įgyvendinti pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre pakeisti medinius langus, duris, apšiltinti išorės sienas, stogą, grindis ant grunto, perdangą virš nešildomo rūsio, taip pat atnaujinti šildymo sistemą. Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018–2020 metai.

 

Patvirtinta nauja NVO taryba

Tarybos posėdyje patvirtinta nauja Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) sudėtis.

Naujam, 2 metų kadencijos trukmės Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos laikotarpiui patvirtinti šie nariai: Daiva Černiuvienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė, Mavliuda Melibajeva, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė; Kęstas Kružinauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys; Vilija Gilienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė; Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono Neįgaliųjų Žmonių Sąjungos pirmininkė; Dalius Nešukaitis, Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas; Žilvinas Gelgota, visuomeninio judėjimo ,,Už vieningą Vilkaviškio kraštą“ pirmininkas; Neringa Bartelienė, asociacijos ,,Aušriečiai“ vadovė; Dana Akucevičienė, Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo ,,Rudenėlis“ pirmininkė; Rimvydas Palubinskas, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos narys.

NVO taryba yra patariamoji institucija, kuria užtikrinamas nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimas, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Taip pat, pasikeitus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovui, buvo pakeista Strateginio planavimo komisijos sudėtis, į ją įtraukiant Simą Šlekį, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėją.

 

Pritarta dalyvavimui projektuose

Taryba pritarė sprendimui dėl dalyvavimo projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. Pritarus šiam sprendimui, atsirado galimybė gauti finansinę paramą iš Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Dalyvaujant šiame projekte bus sudaryta galimybė finansuoti šias Globos centro veiklas: padidinti Globos centro teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę; sukurti ir įrengti papildomas psichologų, socialinių darbuotojų ir globos koordinatorių darbo vietas , parengti ir adaptuoti vaikams, globėjams (rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų paslaugų metodinį pagrindą. Šio projekto trukmė – 36 mėn.

 

Taip pat buvo pritarta sprendimui dėl dalyvavimo „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ projekte. Projekto įgyvendinimo metu ketinama įsigyti butų, gyvenamųjų namų ir juos pritaikyti bendruomeninių vaikų globos namų veiklai. Jų įkūrimas suteiks galimybę likusiems be tėvų globos vaikams, nesant galimybės augti globėjų (rūpintojų) šeimose, gyventi šeimai artimoje aplinkoje.

Šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybėje reorganizuojami Kybartų vaikų globos namai. Pagal įstaigoje gyvenančių be tėvų globos likusių vaikų skaičių numatoma įsigyti 3–4 būstus (butus ar gyvenamuosius namus) ir juos pritaikyti bendruomeninių vaikų globos namų veiklai.

Vaikų dienos užimtumo centrų plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje sudarys galimybę didinti vietos gyventojų vaikų užimtumą, skatins bendravimą, sudarys sąlygas vaikams kokybiškai praleisti laisvalaikį įrengiant vaikų užimtumui pritaikytas erdves. Vaikų dienos plėtroje dalyvaus keturi vaikų dienos centrai.